гр. Кърджали 6600, ул. "Арда" 1, ет. 1, офис 1, тел. 0895 47 37 62  -  Биляна Панджурова                               Facebook

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС с до 10 документа месечно. 
Цена за фирми, занимаващи се с услуги Цена за фирми, занимаващи се с търговия Цена за фирми, занимаващи се с производство
50 лв 70 лв 90 лв

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС с до 50 документа месечно. 
Цена за фирми, занимаващи се с услуги Цена за фирми, занимаващи се с търговия Цена за фирми, занимаващи се с производство
80 лв 100 лв 120 лв

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС с до 100 документа месечно. 
Цена за фирми, занимаващи се с услуги Цена за фирми, занимаващи се с търговия Цена за фирми, занимаващи се с производство
130 лв 150 лв 180 лв

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС с от 100 до 200 документа месечно. 
Цена за фирми, занимаващи се с услуги Цена за фирми, занимаващи се с търговия Цена за фирми, занимаващи се с производство
180 лв 200 лв 220 лв

 • Изготвяне на  индивидуални счетоводна политика и сметкоплан, съобразени със счетоводните стандарти и в зависимост от вида и спецификата на дейността на всеки клиент.

 • Обработка на първични счетоводни документи.

 • Съставяне на вторични счетоводни документи.

 • Изготвяне на месечни справки – декларации и дневници по ЗДДС и представянето им в ТД на НАП по електронен път .

 • Месечна счетоводна обработка.

 • Тримесечно счетоводно приключване.

 • Окончателно годишно счетоводно приключване.

 • Изготвяне на Годишен финансов  отчет и представянето му в ТД на НАП и НСИ.

 • Регистрация по ЗДДС.

 • Изготвяне и подаване в ТД на НАП на Интрастат декларация за клиенти, осъществяващи търговска дейност в рамките на ЕО.

 • Съдействие при данъчни проверки и ревизии.

 • Счетоводни консултации, свързани със специфични сделки и операции.

 • Еднократно счетоводно обслужване – за клиенти без сключен договор за текущо счетоводно отчитане.